CRM

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme bir taraftan Küçükbakkalköy Mah. Merdivenköy Yolu Cd. Rüstemağa Sk. No : 1 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim Piko Bilişim AŞ. (işbu sözleşmede bundan sonra PİKO olarak anılacaktır) ile

Diğer taraftan siz yada temsil ettiğiniz şirket (işbu sözleşmede bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dairesinde kabul edilmiştir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusunu PİKO'nun tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu; müşteri, sipariş, teklif, destek vb ihtiyaçların karşılanması için geliştirilen yazılımı (işbu sözleşmede bundan sonra YAZILIM olarak anılacaktır), bulut bilişim teknolojileri tabanlı olarak MÜŞTERİ'ye kullandırmasına ilişkin tarafların karşılıklı haklarının ve yükümlülüklerinin düzenlenmesi oluşturmaktadır.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

  1. Taraflar arasında kararlaştırılan hizmet bedelinin PİKO tarafından tahsil edilmesinden sonra MÜŞTERİ'nin ilgili hizmeti kullanmaya başlamasıyla sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme, ödemesi yapılmış hizmet süresi boyunca geçerlidir.

  1. Müşteri hizmet süresinin bitiminden 30 gün önce sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin bildirimde bulunmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden aynı süre için yenilenir. Kendiliğinden yenilenen hizmet süresine ilişkin yeni bedelin PİKO tarafından belirleneceğini MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. BİLDİRİMLER

PİKO, yapacağı her türlü bildirim için Müşteri'nin bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulmasındaki sorumluluk Müşteri'ye aittir. Müşteri, PİKO'nun kendisine yapmış olduğu e-posta bildirimlerinde her ne koşulda olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerde yaşanacak aksaklıklarda PİKO'nın sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. MÜŞTERİ'NİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Müşteri, işbu sözleşme ile PİKO'nun kendisine münhasır olmayan, sadece bu sözleşmenin amaçları ile sınırlı olarak kullanılmak üzere YAZILIM'ın kullanım hakkını basit ruhsat olarak verdiğini, verilerin ve kaynak kodlarının PİKO sunucularında tutulacağını, bunlar üzerinde PİKO'nun izni olmadan herhangi bir şekilde işlem yapamayacağını ve herhangi bir şekilde tasarrufta bulunmayacağını, sipariş etmiş olduğu her bulut hizmetine erişiminin ve bu hizmetleri kullanımının PİKO tarafından kendisine verilmiş yetkilerle sınırlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

  1. Müşteri hizmeti kullanmaya başlarken verdiği bilgileri eksiksiz ve doğru biçimde beyan edeceğini, söz konusu bilgilerde herhangi bir değişiklik olursa güncel bilgileri PİKO'ya hiçbir gecikme olmaksızın ileteceğini, bilgilerin verilmesi ve/veya zamanında güncellenmemesi noktasında oluşacak zarar/lardan kendisinin sorumlu olacağını, ayrıca bahsi geçen hususların PİKO nezdinde sözleşmeyi fesih sebebi teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.


 

  1. Müşteri hem kendi bilgilerini hem de gerektiğinde kendi müşterilerine ait bilgileri PİKO'ya eksiksiz ve doğru biçimde ileteceğini, eksik ve/veya yanlış bilgilendirme sebebiyle ortaya çıkabilecek zarar/lardan bizzat sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 

  1. Müşteri, satın aldığı hizmetlere ait bilgi, belge, doküman ve program ile kullanacağı ve faydalanacağı bütün işlemlerin güvenliğini tamamen üstlenmeyi, bu konuda PİKO'nun hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. PİKO, Müşteri'nin sunucularına gelebilecek olan saldırılardan ve bu saldırıların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.


 

  1. Müşteri, kendi hizmetlerine ait yedeklerin ve verilerin güvenliğinden sorumludur. Meydana gelebilecek herhangi bir sebeple Müşteri'nin almış olduğu hizmetler işlemez ya da işleyemez hale geldiğinde PİKO, Müşteri'ye ait verileri saklamak veyahut da düzenli olarak almakla sorumlu değildir. Müşteri bu durumdan doğan ya da doğabilecek zarar/lar konusunda hiçbir şekilde hak ve tazminat talebinde bulunamaz.


 

  1. Müşteri, kendi adına ya da müşterileri adına satın aldığı hizmetlerin herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması durumunda ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde PİKO'nun hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve satın alma işlemi yaptığı hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin sözleşme dahilinde hizmeti kullanması sırasında üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar/lar vermesi ve zarara uğrayan üçüncü kişilerin Müşteri'den herhangi bir talepte bulunması ve/veya Müşteri'ye karşı hukuki süreç başlatması durumunda PİKO'ya herhangi bir şekilde rücu etmesi ve/veya talep yöneltmesi mümkün olmadığı gibi Müşteri ortaya çıkan zarar/lar/ın tamamından da sorumludur.


 

  1. Müşteri, sözleşme kapsamındaki hizmetleri PİKO'nun yazılı onayı olmadan üçüncü şahıs ve kurumlara devredemeyeceği gibi aldığı hizmetleri üçüncü şahıslara ait bilgisayar, kullanıcı hesabı ve diğer ağlara yetkisiz ve yasa dışı yollardan erişim davranışları ayrıca bu yolları kolaylaştırıcı yardımcı unsur olarak belirlenen aktiviteler için kullanamaz. PİKO bu hükmün aksine bir durum geliştiği an herhangi bir nam altında tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan sözleşmeyi feshedebilir.


 

  1. Müşteri, aldığı hizmeti kumar, müstehcenlik, pornografi, şiddet ve benzeri suç teşkil eden fiiller için ve/veya mevzuata aykırı şekilde kullanamaz.

  1. Müşteri, sözleşme kapsamında aldığı hizmetler dahilinde Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu  Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini aksi takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 

  1. Müşteri, PİKO'nun bizzat kendisine tahsis ettiği yazılımlar dışındaki sunucuların üzerindeki her türlü yazılımın lisanslı olduğunu ve PİKO'nun, Müşteri'nin lisanssız yazılım kullanmasından dolayı doğabilecek zarar/ları karşılayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 

  1. Müşteri, yazılı izin almadan PİKO'nın ürünleri, hizmetleri ve/veya kurumsal kimliği ile ilgili herhangi bir reklam faaliyetinde bulunamayacağı gibi yine yazılı izni olmaksızın PİKO'nın markaları, logoları, amblemlerini doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir ortamda hiçbir şekilde kullanamaz.

5. PİKO'NUN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. PİKO, Müşteri'nin kendisi ve/veya müşterileri adına satın aldığı hizmetlerden yaralanabilmesi açısından gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

  1. Müşteri devreye alacağı hizmetler ile ilgili bilgileri PİKO'ya bildirmesi durumunda PİKO güvenli bir adres ve bu adrese erişimi sağlayacak gerekli kullanıcı adını ve parolayı Müşteri'ye verecektir. Müşteri'ye ait kullanıcı hesabı bilgilerinin güvenliği tamamen Müşteri'nin sorumluluğunda olup yetkisiz girişlerden PİKO sorumlu değildir. Müşteri kendi kullanıcı hesabıyla yaptığı işlemlerden bizatihi kendisi sorumludur.


 

  1. PİKO, hizmet sürekliliği açısından %99 –yüzde doksandokuz– hizmet sürekliliği taahhüt etmektedir. Servis sürekliliğinin ölçülmesi noktasında PİKO'nun izleme merkezlerindeki verileri esas alınacaktır. Müşteri bu verilerden başka belgelerin kesinlikle delil mahiyetinde olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

  1. PİKO, sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini yerine getirmek için yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahısla ve/veya kuruluşla sözleşme yapma hakkını saklı tutar.


 

  1. PİKO, resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün 09:00 ila 18:00 saatleri arasında e-posta veya telefon yoluyla Müşteri'ye aldığı hizmet kapsamında teknik destek hizmeti verecektir. Teknik destek saatleri dışında herhangi bir işlem yapılmayacak ve destek talepleri, talep edilmemiş sayılacaktır. PİKO'nun Müşteri'nin müşterilerine teknik destek sağlama zorunluluğu bulunmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

  1. PİKO, kendi ortamında bulunan ve kendi kusurundan kaynaklanan fiziksel makinelerde meydana gelebilecek donanım ve yazılım kaynaklı problemlerin giderilmesini taahhüt eder.


 

  1. PİKO, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini telekomünikasyon alt yapısında meydana gelebilecek teknik arızalar ve PİKO'nın kontrolü dışında çıkabilecek teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesi durumunda sorumlu tutulamayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına ve zamanında yerine getirilememesine sebep olan üçüncü kişilerden kaynaklanan teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik ve zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler, halen ifa ediliebiliyor olması şartıyla, PİKO tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.


 

  1. PİKO, alınan hizmet ile ilgili gönderimleri elektronik posta yoluyla yapacak olup, elektronik posta içeriklerinden dolayı PİKO'nun herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, elektronik postaların Müşteriye ulaşması konusunda bir garanti vermediğini, ulaşmamadan dolayı PİKO'nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

  1. PİKO, Müşteri'nin kullanımına sunduğu modüllerde ve özelliklerde değişiklik veya kısıtlama yapabilir. Böyle bir durumda Müşteri ücret iadesi ve benzeri taleplerde bulunamaz.

6. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

  1. Müşteri, almış olduğu hizmetin her türlü ödemesini PİKO'nın altyapısını sağladığı panel ile kendi sanal pos hesapları üzerinden yapacaktır. Ayrıca Müşteri yapılan hizmet ödemelerine ilişkin yaşanan aksaklıklardan PİKO'nun sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.


 

  1. Müşteri, hizmet başlangıcında internet üzerinden kendi kullanım yetkisine sahip olduğu geçerli kredi kartını sisteme kaydettirmeyi taahhüt eder. Müşteri sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, PİKO'ya tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihini değişmesi durumunda mevcut bilgiyi PİKO'ya bildirecektir. Ayrıca Müşteri sonraki dönemlere ait ödeme ve fatura işlemleri için PİKO'na ait veri tabanlarındaki kayıtların esas alınacağını beyan eder. Bir başkasının kredi kartı bilgilerinin usulsüz olarak kullanımı nedeniyle asıl kart sahiplerinin yapacakları charge-back itirazları neticesinde PİKO'nun geri ödemek zorunda kalacağı miktarlar ile bu miktarlara ait işlemiş faizler ve bankanın bu eylemler nedeniyle sanal posu kapatması gibi bir durumun tezahürü halinde de PİKO'nun uğrayacağı gelir kaybı ve tüm zararlarını Müşteri PİKO'nun ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara veya mahkemelerden hüküm istihsaline gerek kalmadan nakden ve defaten ödeyecektir.


 

  1. Müşteri, kullanım hizmet içeriğine bağlı olarak ortaya çıkan ücreti, yetkilerini aşan her türlü kullanımdan kaynaklanan ücreti, geç ödeme ücretini ayrıca hizmetin satın alınması veya kullanılması sebebiyle herhangi bir makamın uyguladığı tüm gümrük vergisi, harç, vergi, stopaj, resim ve/veya sair ücreti ödemeyi kabul eder.


 

  1. Hizmetin verilmesi noktasında gerekli teknik altyapının kurulmasını takiben, hizmetin verilmesi Müşteri'den kaynaklanan bir nedenle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. PİKO'ndan kaynaklanmayan ve Müşteri'nin kendi bünyesinde oluşacak tüm aksaklıkları gidermek Müşteri'nin yükümlülüğündedir ve bu konuda PİKO'nun bir sorumluluğu yoktur.


 

  1. PİKO, her aylık / on iki aylık dönemin sonunda Müşteri'nin hizmet süresi sonlanmadan 5 gün önce Müşteri'ye e-posta ile ödenmesi gereken faturası olduğunu ve miktarını bildirecek ve ödemeleri kredi kartından otomatik olarak tahsil edecektir. Müşteri kredi kartından otomatik tahsilat konusunda PİKO'yu yetkili kıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme işbu sözleşmeye uygun bir şekilde Müşteri tarafından sona erdirilmedikçe sözleşme bedeli kredi kartından tahsil edilmeye devam edilecek olup, hizmetin kullanılmadığı ve benzeri iddialar dikkate alınmayacaktır. Hizmet bedeli son ödeme tarihine kadar ödenmez ise PİKO hizmeti kısmen ya da tamamen durdurabilir. Bu durumda Müşteri PİKO'dan herhangi bir nam altında tazminat ve sair ödeme talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

  1. PİKO herhangi bir sebeple Müşteri'ye faturayı ulaştıramaz ya da Müşteri bu faturayı herhangi bir şekilde göremez ya da okuyamazsa sorumluluk PİKO'ya ait değildir. Müşteri fatura günlerini takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder ve kendisine bildirim yapılmadığı gerekçesiyle PİKO'dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.


 

  1. PİKO, hizmet ücretlerini Müşteri'ye bildirim maddesinde yer aldığı şekilde bildirmektedir. PİKO, ücretlendirmeleri tek taraflı olarak değiştirebilir. Hizmet ücretlerinde ileride meydana gelebilecek değişiklikler de yine aynı yol veya yollarla Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri'nin hizmetten yararlanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelir. Aksi bir durumu Müşteri bildirmek zorundadır.


 

  1. PİKO, yenileme dönemi öncesinde Müşteri'ye yenileme dönemi tarihini e-posta yoluyla bildirecektir. Müşterinin üyeliğinin devam etmesi için PİKO'ya herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmekte olup, PİKO'nun ödenmeyen tutarları takip ve bunların muaccel hale gelmesi için ayrıca bildirimde bulunmasına gerek olmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

  1. Hizmet ücretinin ödenmemesine ilişkin olarak ilgili hizmet durdurulduğunda bu süre içerisinde yaşanacak herhangi bir veri kaybından veya sair bir zarardan dolayı PİKO sorumlu değildir. Müşteri bu hususta PİKO'dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz.

7. GİZLİLİK VE VERİLERİN KORUNMASI

  1. Müşteri, bu sözleşme kapsamında PİKO ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle başta ürün, hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere kendisine verilen/iletilen bilgilerle ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın, gerek yazılı gerekse elektronik ortamda PİKO hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve sözleşmedeki finansal hükümleri, gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve/veya üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde yıllık hizmet bedelinin iki katı kadar cezai şart ödeyeceğini ve PİKO'nın bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşin olarak kabul ve taahhüt eder.


 

  1. PİKO, sözleşme kapsamında öğrendiği Müşteri'nin ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek düzenli bir şekilde koruyacağını ve verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir ve/veya yürürlükte olan mevzuat gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve/veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.


 

  1. Her iki taraf, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacaktır. İlgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek ve/veya tüzel kişi üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak ve/veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Her iki taraf, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereğince gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve bu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ve söz konusu bilginin gizli olduğu noktasında personelini ve üçüncü kişileri uyararak gizli bilginin koruması için gereken her türlü önlemi alacaktır.


 

  1. PİKO, verilmiş bir mahkeme kararı, idari emir ve/veya yürürlükte olan mevzuat gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda, Müşteri'ye ait hizmetler kapsamında barındırdığı bilgi, belge, doküman vs.yi üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. PİKO böyle bir durumla karşılaştığında Müşteri'ye ait bilgileri bildirim yapmadan gözlem altına alabilir veya inceleyebilir ayrıca bu bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Müşteri bu gibi hallerde bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunamaz.


 

  1. PİKO, mülkiyeti Müşteri'ye ait olan içeriği sözleşmenin sona ermesi veya iptal edilmesi ya da sözleşme bitmeden Müşteri'nin talep etmesi halinde herhangi bir kişisel veri de dahil olmak üzere sona erme tarihinden itibaren 30 gün içinde iade veya imha edecektir. PİKO, içeriğin belirli bir biçimlendirme ile teslim edilmesi gibi belirli etkinlikler için ücret talep etme hakkını saklı tutar.

8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

  1. PİKO, Müşteri'ye 15 işgünü önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeden feshedebilir.


 

  1. Müşteri'den gerekli ödemelerin alınamaması veya geç alınması durumunda PİKO sözleşmeyi feshedebilir ve Müşteri'nin önceden ödediği hizmet ücretlerinin iadesini gerçekleştirmez.


 

  1. Müşteri'nin bu sözleşmedeki herhangi bir hükmü ihlal etmesi halinde PİKO Müşteri'ye haber vermeden hizmeti sonlandırabileceği gibi sözleşmeyi de feshedebilir. Bu durumda PİKO, Müşteri'nin önceden ödediği hizmet ücretlerinin iadesini gerçekleştirmez.


 

  1. Müşteri, 15 işgünü önceden haber vermek şartıyla PİKO'ya yapacağı yazılı başvuru yolu ile sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda PİKO, Müşteri'nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Ancak bu durumda Müşteri PİKO'dan hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme'nin sona erdiği tarihte, Müşteri'nin PİKO'ya olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir.


 

  1. Müşteri'nin iflas veya konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi, alınan hizmetin herhangi bir şekil ve/veya yöntemle kötüye kullanıldığının tespit edilmesi ya da kötüye kullanıldığı yönünde emarelerin bulunması ya da benzer haklı nedenlerin bulunması halinde PİKO herhangi bir süre ve şekil şartına bağlı olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmenin, PİKO tarafından feshi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Müşteri'nin kullanıcı hesabı dondurulabilir veya kısmen ya da tamamen kapatılarak bu sözleşme kapsamında verilen hizmet durdurulabilir.


 

  1. PİKO, Telekomünikasyon Kurumu vb. hizmet aldığı kurumların kendisine şart koştuğu yeni yükümlülükler doğrultusunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir, değiştirebilir ya da yenileyebilir.


 

  1. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Müşteri, kendisine ait bilgilerin PİKO tarafından sözleşmenin sona ermesinden itibaren 30 gün süreyle tutulacağını, bu süreden sonra bu bilgilerin ve verilerin imha edileceğini, bu nedenle PİKO'ya karşı herhangi bir talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 

9. DİĞER HÜKÜMLER

  1. Sözleşmede aksi belirtilen durumlar hariç, Müşteri'nin yapacağı tüm işlemlerle ilgili olarak, HMK m.193 uyarınca PİKO'nın kayıtları kesin ve geçerli delil olacaktır.


 

  1. İşbu sözleşmeden doğacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Müdürlükleri yetkilidir. Sözleşemeye kanunlar ihtilafı kaidelerine bakılmaksızın Türk hukuku uygulanır.


 

  1. Mücbir sebep veya beklenmeyen hallerin varlığı durumunda PİKO'nun hizmeti hiç verememesi veya gecikmeli veya eksik vermesi gibi durumlarda PİKO'nun hiçbir sorumluluğunun olmayacağını, mücbir sebep veya beklenmeyen halin 15 günden fazla sürmesi durumunda PİKO'nun tahakkuk etmiş dönem alacaklarını talep ve tahsil hakkı saklı kalmak kaydıyla işbu sözleşme kendiliğinden fesholunur.


İşbu sözleşme, 14/07/2024 tarihinde, tarafların temsil ve ilzama yetkili olan yetkilisi tarafından internet ortamında onaylanarak, onay tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Hemen Üye Ol!
CRM | TRCRM

Saas

|

Akıllı CRM

|

Basit CRM

CRM | Customer Relationship Management (Müşteri İlişkileri Yönetimi). Online CRM sistemi TRCRM ile (SaaS) servis bazlı hizmet alarak, kurulum, lisans, sunucu maliyetleri olmadan hızlı ve kolay bir CRM sistemine sahip olabilirsiniz. CRM sistemine üye olarak ücretsiz CRM kullanabilirsiniz. Müşteri ilişkileri yönetimi, satış, pazarlama, iş geliştime, teklif yönetimi, dosya yönetimi, muhasebe/finans, proje yönetimi gibi iş süreçlerinizi TRCRM üzerinden yöneterek iş verimliliğinizi arttırabilirsiniz.

GD Holding İştirakidir.
© 2013-2024 - TRCRM | GD Bilişim A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.